Polityka jakości

...rozwój jest radością i potrzebą, praca jest potrzebą, razem dążymy do tego, aby stała się radością...
...rozwój jest radością i potrzebą, praca jest potrzebą,
razem dążymy do tego, aby stała się radością...

jest nie tylko naszym życzeniem – dokładamy bowiem starań, aby wszyscy nasi Klienci oceniając efekty wspólnej pracy widzieli jej sens. Nie obiecujemy rzeczy niemożliwych. Rzetelnie pracujemy z każdym kto się do nas zgłosi. Inwestujemy w rozwój kompetencji i poszerzamy grono współpracowników. Wierzymy, że człowiek w firmie jest najcenniejszy, a inwestowanie w niego zawsze przynosi korzyści.

Podejście do jakości

Nasza Polityka Jakości jest oparta na czterech podstawowych zasadach:

 • Wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące rozwoju naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania,
 • Przy planowaniu procesów świadczenia usług, identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom,
 • Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na modelu ISO 9001:2015 traktujemy jako integralną część strategii
 • Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Klientów i stron zainteresowanych.

Powyższe zasady realizujemy poprzez:

 • Zatrudnianie profesjonalistów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje aby móc rozwiewać wszystkie wątpliwości i służyć pomocą w rozwoju,
 • Bieżące monitorowanie otoczenia biznesowego, w tym monitorowanie wymagań oraz szans rozwoju naszych Klientów przy wykorzystaniu nowych instrumentów wsparcia,
 • Precyzyjną komunikację wewnętrzną.

Zaangażowanie na rzecz jakości

Dzięki realizacji niniejszej polityki jakości, chcemy aby nasze usługi w pełni odpowiadały wymaganiom.

Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania jakością.

Klient w centrum uwagi

Badamy satysfakcję naszych Klientów i na tej podstawie doskonalimy procesy w firmie.

Stale staramy się rozwiewać wszystkie wątpliwości i zawsze służyć klientom pomocą w ich rozwoju.

Komunikacja z Klientami i stronami zainteresowanymi

Promujemy zasady etyki biznesowej w szczególności poprzez:

 • prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
 • zapewnienie poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;
 • świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
 • zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;
 • zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
 • dążenie do stałego podwyższania własnych kwalifikacji.

Odpowiedzialność

W Attestor każdy jest odpowiedzialny za monitorowanie jakości usług w ramach swojego obszaru. Odpowiedzialność za utrzymanie, ocenę i wyznaczanie kierunków ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością spoczywa na Kierownictwu firmy.

Zapoznajemy naszych pracowników oraz współpracowników z zasadami systemu zarządzania jakością oraz celami niniejszej polityki jakości.

Niniejsza polityka jakości jest dostępna dla naszych pracowników, współpracowników, Klientów oraz stron zainteresowanych.

 

Wrocław, dnia 08.02.2017