Zespół

"Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem" /Dante Alighieri/

Ewa Kuzilek-Sekścińska

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Coaching” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W 1990 roku założyła pierwszą na Dolnym Śląsku „Prywatną Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną”. Od ponad 25 lat zajmuje się opracowywaniem i prowadzeniem autorskich programów szkoleniowych oraz wspieraniem pracodawców w podejmowaniu trafnych decyzji kadrowych. Jest współautorem projektów edukacyjnych skierowanych do menedżerów – „Akademia Wiedzy Koniecznej” i „Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu” oraz warsztatów dla osób poszukujących zatrudnienia „…bez stresu do sukcesu”. W swojej karierze zawodowej brała udział w tworzeniu programów restrukturyzacji firm, badaniu potrzeb szkoleniowych, opracowywaniu systemów ocen okresowych i systemów motywowania pracowników. Dla kadry zarządzającej i pracowników firm prowadzi szkolenia, coaching, doradztwo oraz mediacje. Opracowane przez nią autorskie programy szkoleń w zakresie komunikacji, zachowań asertywnych, technik sprzedaży, telemarketingu, zarządzania personelem, negocjacji, mediacji, budowania zespołu, autoprezentacji, prowadzenia wystąpień publicznych, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych opierają się na budowaniu świadomości i wzbudzeniu refleksji uczestników na temat posiadanych cech i umiejętności. Jest współautorem innowacyjnego modelu pracy z młodzieżą wchodzącą na rynek pracy „KARnet 15+ – model współpracy trójsektorowej”, narzędzi edukacyjnych (Karty zawodów, gra „Mistrz kompetencji”) i publikacji „Paszport na rynek pracy” oraz współautorem projektu skierowanego do młodzieży „My wiemy co chcemy”.

Ewa Kuzilek-Sekścińska

Ewa Suchożebrska

Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studia podyplomowe „Zarządzanie kadrami” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe „Coaching” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2002 posiada międzynarodowy certyfikat i jest konsultantem w zakresie oceny predyspozycji zawodowych w oparciu o metodę Thomas International oraz baterii testów do selekcji i treningów TST. Jest współautorem wielu projektów edukacyjnych skierowanych do menedżerów („Akademia Wiedzy Koniecznej”, „Akademia Wiedzy Koniecznej dla Juniorów Biznesu”) oraz warsztatów dla osób poszukujących pracy („…bez stresu do sukcesu…”). Jest współautorem innowacyjnego modelu pracy z młodzieżą wchodzącą na rynek pracy „Karnet 15+”, gry edukacyjnej „Mistrz kompetencji, poradnika „Paszport na rynek pracy” oraz publikacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą „Jak zostać kreatywnym przedsiębiorcą”. W swojej karierze zawodowej była członkiem zespołów projektowych, które zajmowały się między innymi: weryfikacją predyspozycji zawodowych, tworzeniem struktury organizacyjnej i opisów stanowisk, wartościowaniem pracy i przygotowaniem motywacyjnego systemu wynagradzania, identyfikacją potrzeb rozwojowych i opracowywaniem długofalowych programów szkoleniowych, rekrutacją i selekcją personelu. Jako coach współpracuje z menedżerami sektora MŚP i właścicielami start-up’ów zlokalizowanych w inkubatorach Wrocławskiego Parku Technologicznego wspierając ich w budowaniu strategii rozwoju i poszukiwaniu najefektywniejszego modelu biznesowego. W firmie ATTESTOR odpowiada za: bieżące zarządzanie działalnością firmy, koordynowanie komunikacji marketingowej i sprzedaży usług oraz realizację projektów doradczych i szkoleniowych, które dotyczą zagadnień związanych z: zarządzaniem firmą, procesami zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacją, selekcją, adaptacją, motywowaniem, ocenianiem, wynagradzaniem), planowaniem i organizacją czasu pracy, sprzedażą i marketingiem, prowadzeniem prezentacji oraz budowaniem świadomości marki na rynku.

Ewa Suchożebrska

Izabela Jeżowska

Dr hab. Izabela Jeżowska – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Eugeniusza Sąsiadka, doktor habilitowany sztuki, profesor nadzwyczajny w Krakowskiej PWST na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu (wykłada przedmioty: technika wokalna oraz impostacja głosu). Stypendystka Rządu Włoskiego, uczestniczka Master-Class w Sienie (u Shirley Verrett) i Woergl (u Fedory Barbieri i Mirelli Freni). Prowadzi ożywioną działalność naukowo-badawczą na polu pedagogiki wokalnej, ale także aktywną działalność organizacyjno-naukową w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Jest kierownikiem naczelnym i artystycznym Sudeckich Festiwali Muzycznych w Szczawnie-Zdroju, sekretarzem naukowym licznych konferencji, autorką wielu referatów i publikacji z dziedziny pedagogiki wokalnej i wokalistyki, członkiem zespołu redakcyjnego Zeszytów Naukowych PSPŚ. Wykładowca w Polskiej Akademii Nauk. Specjalista i trener impostacji głosu, autorka metody wyzwalania głosu poprzez ruch.

Stanisław Rozwadowski

Stanisław Rozwadowski – ekspert, audytor i trener firmy ATTESTOR w zakresie ochrony danych osobowych. Ekspert zewnętrzny TÜV Nord Polska ds. ochrony danych osobowych. Wieloletni Administrator bezpieczeństwa informacji i Pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych w wiodącym przedsiębiorstwie branży ciepłowniczej we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 rejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors) oraz trenera i kontrolera w zakresie organizacji ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji dla wydawnictwa FORUM na temat „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”. Przygotował procedury z obszaru ochrony danych osobowych dla: Centrum basenowo-sportowego „Redeco” Wrocław, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Sącz, Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A., Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Prelegent na wielu kursach i warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w tym również biznesowej. Obecnie zatrudniony jako konsultant ds. ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych oraz Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Transferu Technologii Stomatologicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Jarosław Osiadacz

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (kierunek biotechnologia, dyplom z wyróżnieniem, 1993), doktorat z zakresu chemii i metabolizmu leków przeciwnowotworowych (1998), absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzanie Jakością” (2002), absolwent studiów z zakresu komercjalizacji nauki i technologii – Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Stanowy w Teksasie (USA) (2007). Certyfikowany Project Manager – Prince_2 Foundation (2012).

Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane ze świadczeniem usług proinnowacyjnych. W latach 2002-2009 pracownik Wrocławskiego Centrum Transferu technologii Politechniki Wrocławskiej: konsultant ds. transferu technologii, następnie kierownik działu i kierownik projektów, zastepca Dyrektora. Koordynator projektów finansowanych z 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programów SPO WKP, ZPORR Programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W swojej działalności koncentruje się wokół tematyki innowacyjności i jej bezpośredniego wspierania w przedsiębiorstwach. Przeprowadził blisko 80 audytów technologicznych, praktyczne doświadczenie w  międzynarodowym transferze technologii; autor strategii komercjalizacji, studiów wykonalności i biznesplanów, wycen technologii i projektów restrukturyzacji i urynkowienia Instytucji Otoczenia Biznesu. Ekspert i recenzent w projekcie benchmarkingu Parków Technologicznych w Polsce, coach biznesowy 9 start up’ów akademickich. Autor wielu publikacji i artykułów poświęconych kwestiom innowacji i komercjalizacji wiedzy i technologii.

Dorota Chrzanowska

Prawnik, specjalista z zakresu prawa spółek, menadżer ds. prawnych i administracyjnych, posiada siedmioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, prowadzi szkolenia, doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych, członek Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Dorota Chrzanowska

Roman Jarczyński

Ukończył teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, filologię polską i psychologię na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach specjalizacji podczas studiów psychologicznych zajmował się psychologią pracy (marketing, zarządzanie, reklama). Jest również absolwentem Szkoły Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikaty: Use Your Head wydany przez The Swedish Management Group, Rational Emotive Therapy oraz Result Oriented Management wydane przez Schuoten&Nelissen (Holandia). W ramach swoich działań prowadzi m. in. treningi dotyczące: asertywności, kreatywności, efektywnej sprzedaży, motywacji, opanowania stresu, autoprezentacji, samooceny i poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej, umiejętności poznawczych, współpracy w zespole, team building, umiejętności menedżerskich, zarządzania czasem, negocjacji, wystąpień publicznych, przywództwa, zarządzania zmianą, trenerskie (Train the Trainers), integracyjne, zarządzania zorientowanego na rezultat, coachingu. Jest współautorem publikacji „Portrety psychologiczne”, Wydawnictwo UAM, Poznań 1992.

Roman Jarczyński

Anna Zięty

Jest doktorem nauk społecznych, nauczycielem akademicki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, kierownikiem Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Mediów DSW, członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi jako certyfikowany tutor, metodyk i trener szkoleń e-learningowych, blended learningowych oraz miękkich. Specjalizuje się w problematyce nowych technologii, social mediów, e-PR, komunikacji wizualnej i marketingu internetowego. Autorka licznych publikacji z tego zakresu.

Anna Zięty

Iwona Pilarska

Jest magistrem pedagogiki specjalnej – resocjalizacji (1985), ukończyła studia podyplomowe: Pedagogika terapeutyczna (1988); Szkolny doradca zawodowy (2006) oraz kurs Szkolny doradca ds. uzależnień (1997). Pracę w placówkach oświatowych rozpoczęła w 1985 roku jako pedagog szkolny w szkole podstawowej, następnie była wychowawcą w ośrodku szkolno-wychowawczym (obecnie ośrodek socjoterapii) i dyrektorem domu dziecka. Obecnie pracuje jako pedagog szkolny i doradca zawodowy w jednym z wrocławskich gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Jej praca zawodowa jest głównie związana z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych o przejawach patologii rodziny. Z myślą o swoich podopiecznych zawsze podejmowała szereg działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu kładąc duży nacisk na integrację rodziny i działania prospołeczne. W ciągu ostatnich lat na terenie gimnazjum i liceum była pomysłodawcą i organizatorem wielu projektów skierowanych do młodzieży. Zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla pracowników firm i instytucji. Ich tematyka obejmuje zagadnienia BHP, pierwszej pomocy oraz rozwoju kompetencji społecznych w obszarze: komunikowania, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, motywowania, wypalenia zawodowego.

Magdalena Okniańska

Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej „Menedżerskie zarządzanie projektami UE” oraz studia podyplomowe w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu „New Public Management”. W 2015 roku ukończyła Polsko Angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych. Od 2011 roku jest Kierownikiem Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa i Członka Zarządu „Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem”. Współpracuje z instytucjami i firmami realizującymi projekty finansowane ze środków publicznych i UE jako trener, mentor, specjalista ds. promocji, rekrutacji i upowszechniania, koordynator i kierownik (były to m.in. ”KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej”, „Szkoła Życia”, „Nowoczesny Urząd”, „Profesjonalny Wolontariat”, „MOST POKOLEŃ, „Podwyższanie kwalifikacji fizjoterapeutów…”). W latach 2001 – 2010 była właścicielem firmy „ELEFANT”, która zajmowała się doradztwem w zakresie: prawa cywilnego i podatkowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów współfinansowanych ze środków UE. Jako wykładowca współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Stworzyła, wdrożyła i koordynowała „Miejski Program Aktywizacji Bezrobotnych w mieście Świdnica” oraz Konkurs „Debiut Gospodarczy”.

Katarzyna Sekścińska

Coach, Trener, Doradca wizerunkowy, Specjalista ds. Fashion PR-u. Doświadczenie oraz umiejętności zdobywała budując wizerunek i współtworząc sukces finansowy amerykańskich marek z branży Retail na rynku polskim (m.in. Tommy Hilfiger, Footlocker, Pepe Jeans). Jako doświadczony manager i coach tworzy obecnie autorskie programy szkoleniowe. Jako doradca wizerunkowy, specjalista ds. Fashion PR-u i organizacji eventów współpracuje m.in. z Dolnośląską Szkołą Wyższą, Stowarzyszeniem Ulicy Świdnickiej, Concept Stor’em Fu-Ku i innymi podmiotami.

Katarzyna Sekścińska