Współpraca

"Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces." /Henry Ford/

Zapraszamy do współpracy instytucje otoczenia biznesu, uczelnie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, które zainteresowane są wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu finansowanego ze środków publicznych (krajowych lub Unii Europejskiej).

Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów, których beneficjentami byli:

 • pracownicy firm,
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
 • pracownicy uczelni publicznych i niepublicznych,
 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
 • studenci i absolwenci szkół wyższych,
 • osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • młodzież (w tym zagrożona wykluczeniem społecznym).

Zakres zadań za które odpowiadaliśmy był uzależniony od celu, rodzaju i specyfiki konkretnego projektu. Z reguły obejmował:

 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • projektowanie szkoleń,
 • prowadzenie szkoleń,
 • kompleksową organizację wyjazdów szkoleniowych,
 • zarządzanie procesem organizacji szkoleń w projekcie,
 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • opracowywanie Indywidualnych Planów Działania,
 • prowadzenie spotkań coachingowych dla kadry projektu,
 • udzielanie porad osobom poszukującym pracy,
 • opracowywanie narzędzi badawczych (kwestionariusze, ankiety, wywiady)
 • prowadzenie badań wśród podmiotów rynku pracy,
 • sporządzanie raportów,

 • prowadzenie badań ewaluacyjnych na poziomie reakcji, uczenia się i zmiany zachowania,
 • przygotowanie i ocenę biznesplanów,
 • wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa dla właścicieli nowopowstałych firm,
 • przygotowywanie prezentacji i udział w konferencjach (w tym międzynarodowych),
 • poszukiwanie miejsc praktyk, staży i pracy dla osób bezrobotnych,
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami z Polski i Europy,
 • prowadzenie paneli dyskusyjnych,
 • opracowanie strategii wdrażania innowacji społecznej,
 • stworzenie autorskich narzędzi i pomocy dydaktycznych,
 • napisanie autorskiego poradnika dla poszukujących pracy.

Angażujemy się od samego początku. Aktywnie uczestniczymy w stworzeniu koncepcji projektu. Analizujemy raporty i badamy potrzeby grupy docelowej. Przygotowujemy opracowania niezbędne do sporządzenia wniosku i budżetu projektu.