Zapytanie o ofertę – cateringowych dla uczestników projektu NET4JOB

NET4JOB – JOB-INSPIRATOR szansą na zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży

Zapytanie o ofertę – cateringowych dla uczestników projektu NET4JOB

Zapraszamy do przedstawienia oferty na

„Dostarczenie usług cateringowych dla uczestników projektu NET4JOB
w miejscowościach Ostrzeszów, Milicz, Wrocław”

W związku z realizacją projektu nr POWR.04.03.00-00-W146/15 pn. „NET4JOB – JOB-INSPIRATOR szansą na zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi cateringowej dla Uczestniczek Projektu w miejscowościach Ostrzeszów, Milicz, Wrocław.

Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą rozeznania rynku, opisaną w Wytycznych kwalifikowalności w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

  1. Zamawiający:

ATTESTOR s.c. Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska
al. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław, NIP: 8951780088

Kontakt: tel. 691033786, ewa.s@attestor.pl

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w miesiącach listopad i grudzień 2018 r. (wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) usługi cateringowej dla Uczestników Projektu w miejscowościach Ostrzeszów, Milicz, Wrocław w ilości i rodzaju jak poniżej:

Lp. Miejsce realizacji usługi Rodzaj i ilość usług
1. Ostrzeszów 39 os. x drobny poczęstunek x 14 dni
39 os. x lunch x 4 dni
2. Milicz 39 os. x drobny poczęstunek x 14 dni

39 os. x lunch x 4 dni

3. Wrocław 39 os. x lunch x 8 dni

Wymogi dotyczące cateringu:

  • zakres: „drobny poczęstunek” oznacza co najmniej: wodę, herbatę, kawę, ciasteczka; „lunch” oznacza co najmniej: ciepły dwudaniowy posiłek (zupa, danie główne) oraz kompot lub sok, woda,
  • jakość posiłków zgodna z obowiązującymi normami

Catering będzie dostarczany do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w godzinach ustalonych odrębnie z Wykonawcą usługi cateringu. Ostateczna ilość osób zostanie wskazana na dwa dni przed rozpoczęciem wykonania usługi.

  1. Termin realizacji zamówienia: listopad i grudzień 2018 r. wg harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
  2. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i dysponują kadrą posiadającą uprawnienia do wykonania czynności określonej w niniejszym Zapytaniu oraz mają co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług cateringowych.

  1. Oferta wariantowa

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych miejscowości.

  1. Kryterium oceny ofert: 100% cena
  2. Sposób przedstawienie oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie zamówienia. Usługa będzie realizowana w ramach umowy, wynagrodzenie jest stawką brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.

  1. Miejsce i termin składania ofert

Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty, kuriera, e-mailowo lub dostarczona osobiście z zaznaczeniem „Oferta usług cateringowych dla uczestników projektu NET4JOB” na adres

ATTESTOR s.c., al. Kasprowicza 46, 51-137 Wrocław
lub e-mail: ewa.s@attestor.pl, do dnia 31.10.2018 r., do godz. 13.00.