Zapytanie ofertowe – doradztwo indywidualne, projekt 0129/16

Młodzi - skuteczni na rynku pracy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego w wymiarze 168 godz. dla 28 uczestników projektu (6 godz./os.) w celu opracowania diagnozy i Indywidualnych Planów Działania (dalej: IPD) z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji WOPZ – Wieloaspektowej Oceny Preferencji Zawodowych (dalej: WOPZ) dla Uczestników Projektu „Młodzi – skuteczni na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, tzw. młodzieży NEET zamieszkującej teren województwa dolnośląskiego i jest realizowany w okresie: 01.01.2017 – 31.07.2018 r.

Zakres poradnictwa zawodowego:

Zakres obejmował będzie analizę indywidualnych problemów Uczestników celem dostosowania oferty projektu do specyficznych oczekiwań, wymogów i predyspozycji uczestników. Zostanie określony profil kompetencji Uczestników i zdiagnozowanie ewentualnych barier dla każdego Uczestnika poprzez utworzenie IPD z wykorzystaniem WOPZ, wspieranie motywacji, rozwiązywanie indywidualnych problemów, wskazywanie ścieżek rozwoju. W wyniku IPD każdemu Uczestnikowi zostanie dobrane wsparcie w ramach projektu dostosowane do indywidualnych potrzeb, wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności Uczestników i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 22-02-2017

Nazwa zamawiającego: Attestor S.C. Ewa Kuzilek Sekcińska Ewa Suchożebrska

Miejsce i sposób składania ofert: Oferty powinny zostać dostarczone pocztą tradycyjną/kurierem na adres siedziby Zamawiającego: ul. B. Krzywoustego 105/5, 51-166 Wrocław (z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy projektu 0129/16-doradztwo indywidualne”) do dnia 22.02.2017 roku do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ewa.s@attestor.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Ewa Suchożebrska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 691033783

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie_doradztwo z IPD.pdf

Miejsce realizacji zamówienia: województwo dolnośląskie

Załącznik

Cel zamówienia: załącznik 1.Zapytanie_doradztwo z IPD.pdf
Przedmiot zamówienia: załącznik 1.Zapytanie_doradztwo z IPD.pdf
Kod CPV: 85312320-8
Nazwa kodu CPV: Usługi doradztwa
Harmonogram realizacji zamówienia: załącznik 1.Zapytanie_doradztwo z IPD.pdf

Załączniki:
1. Zapytanie – Doradztwo z IPD_0129
2. Formularz oferty z zał._0129
3. Wzor umowy_0129

Zamawiający

Nazwa: Attestor S.C. Ewa Kuzilek Sekcińska Ewa Suchożebrska
Adres: ul. Krzywoustego 105/5, 51-166 Wrocław

Numer telefonu: +48 691033783
NIP: 8951780088

Tytuł projektu: Młodzi – skuteczni na rynku pracy
Numer projektu: POWR.01.02.01-02-0129/16-00