NET4JOB – JOB-INSPIRATOR

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Celem projektu jest wdrożenie nowego rozwiązania – modelu JOB-INSPIRATOR dzięki współpracy z pracodawcami i partnerem hiszpańskim.

 

Wdrożenie nowego modelu przyczyni się do:

  • zapobiegania zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych, gdyż rozpoznanie ich potencjału i przygotowanie do wejścia na rynek pracy rozpocznie się zdecydowanie wcześniej niż po zakończeniu nauki,
  • uświadomienia młodym ludziom ich własnego potencjału, wzmocnienia poczucia własnej wartości, samodzielności i zaradności życiowej,
  • wzrostu zaangażowania osób wykształconych a pozostających bez zatrudnienia (np. humanistów), którzy po odpowiednim przygotowaniu mogą wykorzystać swoją wiedzę w pracy z młodymi ludźmi,
  • pobudzenia potrzeby rozwoju wśród młodzieży i zwiększenia ich szans na jej realizację w miejscu zamieszkania,
  • budowania lokalnego patriotyzmu – tu zostaję i tu wykorzystuję swój potencjał,
  • wzmocnienia relacji: społeczność lokalna – lokalna władza – lokalny biznes,
  • wykorzystanie lokalnych zasobów – bazą jest potencjał regionu i możliwości jego wykorzystania do tworzenia miejsc pracy,
  • tworzenia wspólnych inicjatyw – sektora publicznego i prywatnego pod kierunkiem JOB-INSPIRATORA. np. na wspólne wypracowywanie rozwiązań, które mogą stać się rozwiązaniem dotyczącym walki z bezrobociem w skali regionu.


Strona internetowa: net4job.biuroprojektu.eu

 

Fundusz

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Obszar realizacji

województwo dolnośląskie, lubuskie

Wartość projektu

851.898,80 zł

Wkład UE

809.778,80 zł

Strona internetowa

net4job.biuroprojektu.eu

Data

Listopad 13, 2017

Kategoria
Realizowane projekty
Tagi
Międzynarodowe, Projekty