Zrealizowane projekty

2004. Projekt skierowanych do osób bezrobotnych z terenu Dolnego Śląska. Finansowany z funduszu przedakcesyjnych i realizowany w ramach współpracy z Dolnośląskimi Zakładami Doskonalenia Zawodowego...